BVM AB Miljöpolicy 

Hänsyn till miljön är en viktig del i vår verksamhet.

Vårt engagemang för miljön konkretiseras i ett fortlöpande arbete och medvetenhet att välja produkter och arbetsmetoder med låg belastning på miljön. Detta arbete sker inte enbart inom företaget utan även i kontakter och i påverkbara affärssituationen med våra leverantörer, kunder och samarbetspartners. Vår ständiga strävan är att alltid söka minska vårt företags miljöpåverkan och erbjuda produkter och kombination av produkter med goda miljöegenskaper, med senaste tekniken och effektiv energianvändning.

Gällande miljölagstiftning, andra miljöregler och miljökrav skall tillämpas i företaget.
Miljöpåverkan skall beaktas vid val av leverantörer och samarbetspartners.
Vi skall tydligt delge vår miljöpolicy till anställda hos våra leverantörer och övriga samarbetspartner, samt ställa samma miljökrav på dessa som vi ställer på den egna verksamheten.

Vi skall prioritera leverantörer som arbetar aktivt med att reducera miljöskadliga ämnen och miljöskadliga arbetsmetoder i produktionen och som ur miljösynpunkt och av ekonomiska hänsyn erbjuder produkter med ringa negativ miljöpåverkan.

Vi skall sträva efter att alla dokument skall lagras elektroniskt och om möjligt levereras kunder, leverantörer och samarbetspartners via e-post och Internet. Handlingar i pappersform och tryckta broschyrer skall på sikt avvecklas i den takt marknadens, leverantörers och samarbetspartners organisatoriska förutsättningar tillåter. Uppföljning av teknikutveckling inom elektronisk distribution och utbyggnad av plattform för elektronisk distribution skall ske fortlöpande och inom våra ekonomiska ramar.

Anställda i BVM AB skall dela denna syn på miljöarbete och aktivt bidra till att problemkällor identifieras och förbättringar genomförs inom respektives arbetsuppgifter.


    BVM AB är leverantörsmedlem i Hyreskedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60